Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Wojciecha Gierszewskiego

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr Wojciecha Gierszewskiego odbędzie się 22 kwietnia 2021 r. o godz. 15:15 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Wojciecha Gierszewskiego pt. „Opisowość oznaczenia jako przeszkoda udzielenia i ograniczenie prawa ochronnego na znak towarowy – aspekty materialne i procesowe”, przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Manowskiej, prof. UŁa, odbędzie się 22 kwietnia 2021r. o godz. 15: 15, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.

Promotor rozprawy:

  • Dr hab. Małgorzata Manowska, prof. UŁa

Promotor pomocniczy:

  • Dr Dominika Harasimiuk

Recenzenci:

  • Dr hab. Marcin Krajewski, prof. UW
  • Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361. Recenzje dostępne są pod adresem: https://bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/

Link do spotkania: [Microsoft Teams]

Dostęp dla osób spoza Uczelni wymaga zgłoszenia chęci udziału do 2 dni przed terminem, na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl


Pan Wojciech Gierszewski ukończył prawo na Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu (2005r.), Podyplomowe Studia LLM o specjalizacji International Intellectual Property Law na Chicago-Kent College of Law w Chicago (2007r.), Podyplomowe Studium Prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim (2010r.). Ukończył aplikację rzecznikowską przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych (2011r.) i aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku (2012r.).
Wykonuje zawód radcy prawnego i rzecznika patentowego w ramach kancelarii specjalizującej się w szeroko pojętym prawie własności intelektualnej. Jest współzałożycielem i wiceprezesem Instytutu Ekspertyz Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych instytucji sporządzającej opinie w sporach z zakresu własności intelektualnej.

Zainteresowania naukowe: prawo znaków towarowych, prawo nieuczciwej konkurencji, prawo autorskie

Zainteresowania pozanaukowe: klasyczna motoryzacja, architektura i design, historia XX wieku