Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na KUL - mgr Chrystian Poszwiński

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U z 2018 r., poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669), uprzejmie informujemy, iż w dniu:

22 czerwca 2020 roku o godz. 14.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Chrystiana Poszwińskiego

Temat rozprawy: Analiza ryzyka naruszenia praw osób, których dane dotyczą - aspekty prawne”

Promotor pracy:
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

Recenzenci:
dr hab. Paweł Sobczyk (UO)
dr hab. Jacek Jankowski, prof. PW

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-chrystian-poszwinski,art_90377.html

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 19 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl