Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UMCS – mgr Paweł Lesiński

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim oraz zgodznie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uprzejmie informuję, że:

dnia 17 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00

odbędzie się zdalna

publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr Pawła Lesińskiego

na temat: „Państwo w myśli Roberta von Mohla

Promotor:
dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof. UMCS

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Bosiacki (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr

Formularz zgłoszenia udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams dostępny będzie pod poniższym linkiem:
https://www.umcs.pl/pl/enqForm,zg%C5%82oszenie-uczestnictwa-w-publicznej-obronie-rozprawy-doktorskiej-w-dyscyplinie-nauki-prawne-mgra-pawla-lesinskiego,597.html

Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie dostępny po wcześniejszej rejestracji. Rejestracja uczestników będzie otwarta od 8.06.2020 r. do dnia 15.06.2020 r. do godziny 23.59

Praca doktorska wyłożona do wglądu w Bilbiotece Głównej UMCS, ul. I. Radziszewskiego 11.