Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Jagielloński – mgr Aleksandra Paluch-Gęgała

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 1018, poz. 1669)

Rada Dyscypliny Nauki prawne
Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 12.00 rozpocznie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Aleksandry Paluch-Gęgały

p.t.: „Zasada niezbędności stosowania środka zabezpieczającego umieszczenia sprawcy w zakładzie psychiatrycznym

Promotor pracy:
dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ

Recenzenci:
prof. dr hab. Józef K. Gierowski
dr hab. Adam Kwieciński

  • rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22;
  • streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej WPiA UJ.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się na kanale YouTube Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Formularz zgłoszenia udziału w publicznej obronie jest dostępny:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2868HJSPtqpSxNs0ZBoskjKyRUOFlKTVpTMzJTUEs2VlBNNVFBTzFWVENDRC4u
Osoby, które zgłoszą się, będą mogły zadawać pytania na czacie na kanale YouTube po zarządzeniu przewodniczącego komisji i otwarciu dyskusji.