Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Jagielloński – mgr Joanna Dropińska-Bysiek

Na podstawie § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

Rada Dyscypliny Nauki prawne
Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 8 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 rozpocznie się zdalna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Joanny Dropińskiej-Bysiek

p.t.: „Lokalizacja farm fotowoltaicznych na obszarach nieobjętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Promotor pracy:
dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ

Recenzenci:
dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
dr hab. Magdalena Małecka-Łyszczek, prof. UEK

  • rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22;
  • streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej WPiA UJ.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się na kanale YouTube Wydziału Prawa i Administracji UJ.