Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Jagielloński – mgr Łukasz Dryda

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (Dz. U. nr 204, poz. 1200) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 1018, poz. 1669)

Rada Dyscypliny Nauki prawne
Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 23 listopada 2020 r. o godz. 9.00 rozpocznie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Łukasza Drydy

p.t.: „Czyn niedozwolony w unijnym prawie prywatnym międzynarodowym

Promotor pracy:
dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ

Recenzenci:
dr hab. Piotr Rylski
dr hab. Michał Wojewoda, prof. UŁ

  • rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22;
  • streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej WPiA UJ.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się na kanale YouTube Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Formularz zgłoszenia udziału w publicznej obronie jest dostepny:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6yYO676_0keekOvSQm2868HJSPtqpSxNs0ZBoskjKyRUOFlKTVpTMzJTUEs2VlBNNVFBTzFWVENDRC4u
Osoby, które zgłoszą się, będą mogły zadawać pytania na czacie na kanale YouTube po zarządzeniu przedowniczącego komisji i otwarciu dyskusji.