Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na KUL - mgr Ewa Nowosad

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U z 2018 r., poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

10 czerwca 2020 roku o godz. 10.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Ewy Nowosad

Temat rozprawy: Ochrona danych osobowych w działalności notarialnej”

Promotor pracy:
dr hab. Maciej Rudnicki

Promotor pomocniczy:
dr Kamila Sobieraj

Recenzenci:
prof. dr hab. Czesław Martysz (US)
dr hab. Graz yna Szpor, prof. UKSW

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-ewa-nowosad,art_90192.html

Praca wyłoz ona jest do wglądu w Bibliotece Gło wnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 8 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl