Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UŁ – mgr Jarosław Pączek

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), uprzejmie informujemy, że w dniu 4.12.2020 r. o godz. 10.00 rozpocznie się:

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr Jarosława Pączka

na temat: „Przesłanki odmowy wykonania wyroków i ugód arbitrażowych w ujęciu prawnoporównawczym”.

Promotor:

  • prof. dr hab. Sławomir Cieślak

Recenzenci:

  • dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska, prof. O.P. Jindal University (Indie),
  • dr hab. Andrzej Jarocha, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia RODO podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektroniczej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.