Program seminarium doktoranckiego nauk prawnych

Przedmiot Ogółem liczba godzin Typ przedmiotu Rodzaj zaliczenia Liczba punktów ECTS
Metodologia przygotowania rozprawy doktorskiej 8 K Zo 1
Podstawy prawne organizacji oraz finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 12 W E 1
Nowoczesne i interdyscyplinarne metody nauczania 15 W E 3
Metodyka badań naukowych w obrębie nauk prawnych 30 W E 2
Metody interpretacji tekstu aktu prawnego 15 W E 1
Ekonomiczna analiza prawa 15 W E 1
Przygotowywanie wniosków o finansowanie badań naukowych 15 K Zo 1
Etyka badań naukowych 30 W E 3
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w procesie interpretacji prawa 30 W E 3
Academic writting (doskonalenie techniki pisania prace naukowych) 20 K Zo 1
Prawo własności intelektualnej 15 W E 1
Metody interpretacji aktów prawa unijnego 15 W E 1
Socjologia prawa 15 W E 1
Retoryka i sztuka wystąpień publicznych w działalności dydaktycznej 15 K Zo 2
Zasady dobrej legislacji 20 W E 1
Udział w konferencji 10 K Z 1
Metodologia pracy naukowej I 15 K Zo 1
Metodologia pracy naukowej II 15 K Zo 1
Podstawy gramatyki języka polskiego oraz redakcji tekstów naukowych 10 K Zo 1
Seminarium doktoranckie 140 Sd Zo 6
Doskonalenie umiejętności z języka obcego 50 L Zo 3
         
Ogółem Liczba godzin Typ zajęć    
  197 W    
  98 K    
  50 L    
  140 Sd    
         
Liczba punktów ECTS 36

Wykaz skrótów

Typ przedmiotu

– Wykład 
K – Konwersatorium 
Sd – seminarium doktoranckie
K – udział w konferencji naukowej
L – Lektorat z języka obcego

Forma zaliczenia

– egzamin
– zaliczenie
Zo – zaliczenie z oceną