Seminarium doktoranckie

Kurs Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych stwarza warunki do:

 1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
 2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
 3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
 4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
 5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Poziom I

 • Rekrutacja trwa od  1 maja do 30 września 2018 r.
 • Zajęcia zaczynają się w II połowa października 2018 r.
 • Wymiar godzinowy: 160 godzin (jeden zjazd w miesiącu)
 • 2 semestry
 • Program

Poziom II

 • Rekrutacja trwa od 1 maja do 30 listopada 2018 r.
 • Zajęcia zaczynają się w II połowie listopada 2018 r.
 • Wymiar godzinowy: 170 godziny (jeden zjazd w miesiącu)
 • 2 semestry
 • Program

Poziom III

 • Rekrutacja trwa od 1 maja do 30 września 2018 r.
 • Zajęcia zaczynają się w II połowa października 2018 r.
 • Wymiar godzinowy: 140 godziny (jeden zjazd w miesiącu)
 • 2 semestry
 • Program

Wszczynanie przewodów doktorskich

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie od dnia 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

Nowy Regulamin dotyczący trybu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora będzie obowiązywał od 01.10.2019 r. i zostanie wcześniej zamieszczony w tej zakładce.

Zachęcamy Państwa do obserwowania zamieszczanych treści.


Kontakt:
Barbara Matusik
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

E-mail: b.matusik@lazarski.edu.pl
Telefon: +48 22 54 35 309

Grupy seminaryjne

Prawo cywilne (materialne i procesowe)

Kierownik programu dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Adam Olejniczak
Kierownik Katedry Prawa Cywilnego, Pełnomocnik Rektora ds. Mediacji

Prawo karne (materialne, procesowe i karne wykonawcze) oraz kryminalistyka

prof. dr hab. Ryszard Stefański
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. postępowań habilitacyjnych i profesorskich, Kierownik Katedry Prawa Karnego

prof. dr hab. Brunon Hołyst
Dyrektor Instytutu Kryminalistyki i Kryminologii Uczelni Łazarskiego

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo unijne

prof. dr hab. Artur Kuś
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. przewodów doktorskich, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Prawo konstytucyjne

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego

Prawo administracyjne

dr hab. Maciej Rogalski
Rektor Uczelni Łazarskiego, Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego

prof. dr hab. Artur Kuś
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. przewodów doktorskich, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Prawa Pracy

Prawo lotnicze

Kierownik programu dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prawo energetyczne

prof. dr hab. Artur Kuś
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. przewodów doktorskich, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego

Ochrona konkurencji i konsumentów, prawo gospodarcze

dr hab. Małgorzata Sieradzka
Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego

Prawo gospodarcze,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz ekonomicznej analizy prawa

sędzia dr hab. Anna Hrycaj
Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, kierownik Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością

Prawo rzymskie

prof. dr hab. Florian Lempa
Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Logiki oraz Teorii i Historii Prawa

Zapisy

By zapisać się na seminarium należy wypełnić formularz rejestracyjny. Formularz dostępny jest na stronie rekrutacji.

Warunki i tryb rekrutacji określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Zasady studiowania i zaliczania przedmiotów oraz zasady ukończenia Seminarium Doktoranckiego określa Regulamin kursu - Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych poziom I-III.

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN, powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr.

Czesne za semestr wynosi 3500 PLN przy płatności jednorazowej i 3600 PLN przy płatności rozłożonej na dwie raty po 1800 PLN. 

Płatność jednorazową czesnego (pomniejszoną w pierwszym semestrze o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

Płatność ratalną (pomniejszoną przy pierwszej racie o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się w następujących terminach:

 • w semestrze jesiennym I rata  1800 PLN  14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata 1 800 PLN do 15 grudnia 2018
 • w semestrze wiosennym I rata 1800 PLN 14 dni przed rozpoczęciem zajęć, II rata  - 1 800 PLN - do 1 kwietnia 2019

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat, to:

Santander Bank Polska S.A.
56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.

Kontakt

Dr hab. Aneta Łazarska
Koordynator seminarium doktoranckiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Dyżury:

 • niedziela zjazdowa 9:30-10:10 (sala 27, sektor D)
 • inne dni po uzgodnieniu mailowym