Program seminarium doktoranckiego nauk prawnych

Rok I

Semestr I

Przedmiot Ogółem liczba godzin Typ przedmiotu Rodzaj zaliczenia
Metodologia przygotowania rozprawy doktorskiej 8 K Zo
Podstawy prawne organizacji oraz finansowania nauki i szkolnictwa wyższego 12 W E
Nowoczesne i interdyscyplinarne metody nauczania 15 W E
Metodyka badań naukowych w obrębie nauk prawnych 30 W E
Seminarium doktoranckie (grupa seminaryjna) 20 Sd Zo
Ogółem Typ zajęć Liczba godzin  
  W 57  
  K 8  
  Sd 20  
Ogólnie wykłady, konwersatoria i seminarium   85  

Rok I

Semestr II

Przedmiot Ogółem liczba godzin Typ przedmiotu Rodzaj zaliczenia
Metody interpretacji tekstu aktu prawnego 15 W E
Ekonomiczna analiza prawa 15 W E
Przygotowywanie wniosków o finansowanie badań naukowych 15 K Zo
Metody badań empirycznych w prawoznawstwie z elementami statystyki 30 W E
Seminarium doktoranckie 10 Sd Zo
Ogółem Typ zajęć Liczba godzin  
  W 60  
  K 15  
  Sd 10  
Ogółem wykłady, konwersatorium i seminarium   85  

Rok II

Semestr I

Przedmiot Ogółem liczba godzin Typ przedmiotu Rodzaj zaliczenia
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w procesie interpretacji prawa 30 W E
Academic writting (doskonalenie techniki pisania prac naukowych) 20 K Zo  
Seminarium doktoranckie 30 Sd Zo
Ogółem Typ zajęć Liczba godzin  
  W 30  
  K 20  
  Sd 30  
Ogółem wykłady i seminaria   80  

Rok II

Semestr II

Przedmiot Ogółem liczba godzin Typ przedmiotu Rodzaj zaliczenia
Prawo własności intelektualnej 15 W E
Metody interpretacji aktów prawa unijnego 15 W E
Socjologia prawa 15 W E
Metodyka nauczania przedmiotów prawniczych 15 K Zo
Seminarium doktoranckie 20 Sd Zo
Ogółem Typ zajęć Liczba godzin  
  W 45  
  K 15  
  Sd 20  
Ogólnie wykłady i seminaria   80  

Rok III

Semestr I

Przedmiot Ogółem liczba godzin Typ przedmiotu Rodzaj zaliczenia
Zasady dobrej legislacji 20 W E
Udział w konferencji 10 K Z
Seminarium doktoranckie 30 Sd Zo
Doskonalenie umiejętności z języka obcego 30 L Zo
Ogółem Typ zajęć Liczba godzin  
  W 20  
  Sd 30  
  L 30  
Ogólnie wykłady, seminarium i lektorat   80  
  K 10  
Razem   90  

Rok III

Semestr II

Przedmiot Ogółem liczba godzin Typ przedmiotu Rodzaj zaliczenia
Seminarium doktoranckie 30 Sd Zo
Doskonalenie umiejętności z języka obcego 20 L Zo
Ogółem Typ zajęć Liczba godzin  
  Sd 30  
  L 20  
Ogólnie seminarium i lektorat   50  

Wykaz skrótów

Typ przedmiotu

– wykład 
K – konwersatorium 
Sd  seminarium doktoranckie
K – udział w konferencji naukowej
L – lektorat z języka obcego

Forma zaliczenia

– egzamin
Zo – zaliczenie z oceną
– zaliczenie