Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Adama Dytkowskiego

Obrona pracy doktorskiej Pana mgr Adama Dytkowskiego odbędzie się 24 czerwca 2021 r. o godz. 15:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams.

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Adama Dytkowskiego pt. „Geneza i organizacja diecezji ełckiej w latach 1992-2012. Studium historyczno-prawne”,, przygotowanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, odbędzie się 24 czerwca 2021r. o godz. 15:30, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.

Promotor rozprawy:

  • ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz

Recenzenci:

  • dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB
  • prof. dr hab. Florian Lempa

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor B, pokój 24. Recenzje dostępne są pod adresem: https://bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/

Link do spotkania: [Microsoft Teams]

Dostęp dla osób spoza Uczelni wymaga zgłoszenia chęci udziału do 2 dni przed terminem, na adres mailowy: d.kacprzak@lazarski.edu.pl


Pan Adam Maciej Dytkowski jest absolwentem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Od 2018r. pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Filia w Ełku.

Zainteresowania naukowe: historia prawa.

Zainteresowania pozanaukowe: kryminalistyka, sport.