Opiekunowie Naukowi

i grupy seminaryjne

Prawo administracyjne

dr hab. Przemysław Szustakiewicz
Kierownik Katedry Katedra Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy
przemyslaw.szustakiewicz@lazarski.pl

Prawo Konstytucyjne, Prawo Administracyjne, Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne

dr Bartłomiej Opaliński
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Prawa i Administracji ds. aplikacji prawniczych
Opiekun pomocniczy

bartlomiej.opalinski@lazarski.pl

Prawo karne (materialne i procesowe); Prawo administracyjne (wyłącznie prawo telekomunikacyjne)
Prawo konstytucyjne
prof. zw. dr hab. Maria Kruk-Jarosz

prof. dr hab. Maria Kruk-Jarosz
Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego
226177988

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych; Prawo medyczne
Indywidualne i zbiorowe prawo pracy
Prawo ochrony konkurencji; Prawo publiczne gospodarcze
Prawo cywilne (ogólne i zobowiazania)
prof. zw. dr hab. Adam Olejniczak

prof. dr hab. Adam Olejniczak
p.o. Kierownika Katedry Prawa Cywilnego
adam.olejniczak@lazarski.pl

Prawo umów handlowych
Prawo i postępowanie cywilne
Prawo lotnicze

Dziekan WPiA dr hab. Anna Konert
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
kontakt przez Biuro Dziekana

Teoria i filozofia prawa, Materialne źródła prawa, Prawo Administracyjne

prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
Kierownik Katedry Teorii Prawa i Materialnych Źródeł Prawnych
pawel.chmielnicki@lazarski.pl

Prawo międzynarodowe i europejskie lotnicze, Prawo administracyjne

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia dr Ewa Jasiuk
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. jakości kształcenia
Opiekun pomocniczy

e.jasiuk@lazarski.edu.pl

Prawo gospodarcze, prawo konkurencji (publiczne i prywatne), prawo działalności gospodarczej, prawo zamówień publicznych, prawo infrastrukturalne
Prawo medyczne; Prawo farmaceutyczne

dr hab. n. med. Justyna Esthera Król-Całkowska
Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
kancelaria.prawomed@gmail.com

Aspekty prawne funkcjonowania rynku wewnętrznego; Prawo instytucjonalne UE; Unijna regulacja sztucznej inteligencji

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej dr Dominika Harasimiuk
Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji ds. naukowych i współpracy międzynarodowej
Opiekun pomocniczy

dominika.harasimiuk@lazarski.pl

Prawo własności intelektualnej; prawo autorskie, prawo własności przemysłowej, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
Prawo karne materialne, Prawo karne porównawcze
Prawo wykroczeń, Prawne aspekty ruchu drogowego

dr Jacek Dąbrowski
Sekretarz Katedry Prawa Karnego
Opiekun pomocniczy

jacek.dabrowski@lazarski.pl

Ekonomiczna analiza prawa; Prawo podatkowe; Historia doktryn politycznych, prawnych i ekonomicznych
Teoria prawa; Filozofia prawa; Doktryny polityczno-prawne