Nauki o polityce i administracji

Zasady nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Dyscypliny naukowe

Doktorat „z wolnej stopy”

dla osób, które mają już przygotowaną rozprawę doktorską

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinach naukowych ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji.

Postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora prowadzone jest w trybie eksternistycznym.

Zapraszamy absolwentów naszej oraz innych uczelni wyższych.


Informacje dla osób zainteresowanych uzyskaniem stopnia doktora:

Wydział Ekonomii i Zarządzania ma uprawnienia nadawania stopnia doktora w dyscyplinie naukowej ekonomia i finanse oraz nauki o polityce i administracji. Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonym w trybie eksternistycznym regulują przepisy:


Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, powinna złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania wniosek wraz z załącznikami o weryfikację osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (§ 21 Uchwały). Do wniosku dołącza się opinię potencjalnego promotora o działalności naukowej kandydata oraz o potencjale naukowym rozprawy, wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora


Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora chcąca wszcząć postępowanie składa w Biurze Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania następujące dokumenty:

 1. wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora z tytułem rozprawy;
 2. opinię promotora dotyczącą rozprawy;
 3. rozprawę doktorską[1] z dołączonym streszczeniem w języku angielskim, a w przypadku rozprawy napisanej w języku obcym ze streszczeniem w języku polskim i angielskim;
 4. autoreferat zawierający: tytuł pracy doktorskiej i jego uzasadnienie; cel pracy i tezę ze wskazaniem elementów nowatorskich (oryginalne rozwiązanie problemu naukowego); przedstawienie dotychczasowego stanu badań, źródeł, orzecznictwa, literatury (zestawienie bibliograficzne); metody badawcze; przewidywane efekty badawcze i ich zastosowanie; przedstawienie struktury (planu) pracy);
 5. dokument potwierdzający opublikowanie:
  - artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie są ujęte w wykazie z zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy (art. 186 ust 1 pkt 3 lit a ustawy;) lub
  - monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy albo rozdziału w takiej monografii (art. 186 ust 1 pkt 3 lit a ustawy;);
 6. wykaz prac naukowych i publikacji, wraz z kserokopią wybranych ważniejszych pozycji spełniających wymogi ustawy;
 7. dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora
  certyfikat uzyskania biegłości językowej na poziomie co najmniej B2 lub podanie o egzamin;
 8. certyfikat uzyskania biegłości językowej na poziomie co najmniej B2 (art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy; § 21 c uchwały);
 9. CV
 10. informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (także w przypadku, gdy inna jednostka naukowa rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora.


Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest płatne na zasadach określonych przez Prezydenta Uczelni Łazarskiego (Zarządzenie Prezydenta 26/2023 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie wysokości opłat).

Zasady zniżek w opłatach za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora określa Prezydent Uczelni Łazarskiego (Zarządzenie Prezydenta 20/2017 z 1 grudnia 2017 r.)

W razie pytań dotyczących procedury lub wyboru promotora proszę się kontaktować mailowo: management.studies@lazarski.edu.pl

[1] Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej (art. 187 ust. 1 ustawy).Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne (art. 187 ust. 2 ustawy).Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej (art. 187 ust. 3 ustawy).

[2] Zob. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 2218) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 537).