Aktualności

Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Piotra Antonowicza

Obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Piotra Antonowicza pt. „Pozycja prawna obligatariusza w postępowaniu upadłościowym", przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Anny Hrycaj

Obrona odbędzie się  22 maja 2024 r. o godz. 15:00 w sali senackiej 118 w budynku Uczelni Łazarskiego.

Promotor rozprawy:  

  • dr hab. Anny Hrycaj, prof. Uczelni Łazarskiego,

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Mirostawa Melezini
  • prof. dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361. Recenzje dostępne są pod adresem: bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/

 

Piotr Antonowicz ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2008. Jest doktorantem przy Instytucie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością Uczelni Łazarskiego w Warszawie.Karierę zawodową rozpoczynał w Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2008 – 2012. Następnie od 2012 r. związany z Grupą Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., w ramach której w szczególności pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego, Wiceprezesa Zarządu oraz w latach 2018 – 2021 Prezesa Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2021 r. związany z Allied Funds TFI S.A., gdzie do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Specjalista w zakresie szeroko pojętego rynku i otoczenia funduszy inwestycyjnych. W ramach prowadzonej działalności zawodowej brał udział w licznych procesach windykacyjnych oraz restrukturyzacyjnych, a także nadzorował te procesy. Sprawował funkcje w zarządach oraz radach nadzorczych wielu podmiotów, w tym świadczących usługi na rynku finansowym, medycznym, hutniczym oraz świadczących usługi w zakresie administrowania zabezpieczeniami emisji papierów wartościowych. Brał udział w strukturyzowaniu i przeprowadzaniu emisji dłużnych papierów wartościowych. Naukowe zainteresowania Piotra Antonowicza obejmują w szczególności prawo rynku kapitałowego, prawo papierów wartościowych oraz prawo upadłościowe.Prywatnie interesuje się malarstwem i antykami.