Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Akademia Leona Koźmińskiego – mgr Krzysztof Szulc

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U z 2018 r., poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne
Akademii Leona Koźmińskiego

uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne:

mgr Krzysztof Szulc

Obrona odbędzie się w dniu 18 maja 2020 r. o godz. 12:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy: „Oświadczenia i zapewnienia w umowach kredytu w standardzie Loan Market Association na gruncie prawa polskiego

Promotor pracy:
prof. dr hab. Jan Głuchowski, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Recenzenci:
prof. UŁ dr hab. Ziemowit Kukulski, Uniwersytet Łódzki
prof. WSB dr hab. Petr Mrkyvka, 
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem:
http://x.alk.edu.pl/OFO6pG4njk_Obrona_rozprawy_doktorskiej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego:
https://www.kozminski.edu.pl/pl/bip/publiczne-obrony-rozpraw-doktorskich/
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.