Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie INP PAN – mgr Aleksandra Kuźnicka-Cholewa

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Aleksandry Kuźnickiej-Cholewy
obrona odbędzie się w dniu 7 grudnia 2020 roku o godz. 11.00

temat rozprawy doktorskiej
Standaryzacja nowych technologii - jej wpływ na zakres swobody wykonywanych uprawnień z patentu

Promotor:

  • dr hab. Helena Żakowska-Henzier

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Ewa Nowińska - Uniwersytet Jagielloński
  • prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska - Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych: https://inppan.bip.gov.pl/ogloszenia/