Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na KUL - mgr Adrian Zbiciak

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

14 września 2020 roku o godz. 13.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Adriana Zbiciaka

Temat rozprawy: Prejudykat cywilny i cywilna kwestia prejudycjalna w postępowaniu karnym

Promotor pracy:
dr hab. Małgorzata Wąsek-Wiaderek, prof. KUL

Recenzenci:
prof. dr hab. Paweł Wilin ski (UAM)
dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-adrian-zbiciak,art_90193.html

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 12 września 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl