Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na KUL - mgr Natalia Materna

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U z 2018 r., poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669), uprzejmie informujemy, iż w dniu:

30 czerwca 2020 roku o godz. 11.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Natalii Materna

Temat rozprawy: Ochrona medycznych danych osobowych”

Promotor pracy:
dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

Recenzenci:
dr hab. Bogdan Fischer (UJ)
dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-natalia-materna,art_90498.html

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JanaPawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 26 czerwca 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl