Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na KUL - mgr Paulina Rusak-Romanowska

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu:

18 września 2020 roku o godz. 12.00

z wykorzystaniem technologii informatycznych odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne

mgr Pauliny Rusak-Romanowskiej

Temat rozprawy: Cywilnoprawne aspekty transseksualizmu w Polsce”

Promotor pracy:
dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Recenzenci:
dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB
dr hab. Mariusz Fras (UŚ)

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są dostępne pod adresem: https://www.kul.pl/mgr-paulina-rusak-romanowska,art_90195.html

Praca wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Głównej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 20-049 Lublin, ul. Chopina 27

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 16 września 2020 r. do godz. 13.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: wppkia2@kul.pl