Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na UMK - mgr Ewa Kabza

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu

Rada Dyscypliny Naukowej - Nauki Prawne
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

uprzejmie informuje, iż w dniu 8 września 2020 r., o godzinie 10.00 z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji BigBlueButton odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Ewy Kabzy

na temat: „Konkubinat w prawie polskim i obcym

Promotor:
Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK

Recenzenci:
Dr hab. Małgorzata Świderka, prof. WSAiB w Gdyni
Prof. dr hab. Mieczysław Goettel - WSP w Szczytnie

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13.
Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link.
Dostęp wymaga zgłoszenia chęci udziału 3 dni przed wydarzeniem na adres mailowy: mara@umk.pl