Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na UMK - mgr Joanna Katarzyna Kisielińska-Garncarek

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)

Rada Dyscypliny Nauki Prawne
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

uprzejmie informuje, iż w dniu 8 grudnia 2020 r., o godzinie 9.00 z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji BigBlueButton odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Joanny Katarzyny Kisielińskiej-Garncarek

na temat: „Prawna efektywność koncepcji skargi pualiańskiej w prawie polskim i niemieckim

Promotor:
prof. dr hab. Mirosław Bączyk

Recenzenci:
Dr hab. Przemysław Drapała, prof. ALK
Dr hab. Tomasz Justyński, prof. UUMK

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13.
Streszczenie rozprawy w języku angielskim oraz recenzje dostępne na stronie internetowej Wydziału https://www.law.umk.pl/nauka/stopnie-i-tytuly/przewody-doktorskie-przeprowadzane-doktorskie-przeprowadzane-wedlug-nowej-procedury/
Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link.
Dostęp wymaga zgłoszenia chęci udziału 3 dni przed wydarzeniem na adres mailowy: mara@umk.pl