Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na UMK - mgr Tomasz Kowalczyk

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669), uprzejmie informuję, iż w dniu

Rada Dyscypliny Naukowej - Nauki Prawne
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

uprzejmie informuje, iż w dniu 10 września 2020 r., o godzinie 11.00 z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji BigBlueButton odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Tomasza Pawła Kowalczyka

na temat: „Zasady prawa wyborczego w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1918-1935

Promotor:
Dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK

Promotor pomocniczy:
Dr Zbigniew Filipiak

Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Szmyt - UG
Dr hab. Jacek Przygodzki - UWr

Praca do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 13.
Streszczenie rozprawy w języku angielskim oraz recenzje dostępne na stronie internetowej Wydziału:
https://www.law.umk.pl/nauka/stopnie-i-tytuly/przewody-dokotrskie-przeprowadzane-wedlug-nowej-procedury/
Dla osób zainteresowanych udziałem w publicznej obronie zostanie udostępniony link.
Dostęp wymaga zgłoszenia chęci udziału 3 dni przed wydarzeniem na adres mailowy: mara@umk.pl