Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej na Uczelni Łazarskiego - mgr Magdalena Kuszmider

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, uprzejmie informujemy, że obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Magdaleny Kuszmider pt. „Ograniczenia prawa do informacji w administracji publicznej w Polsce”, przygotowanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Artura Kusia, odbędzie się 18 marca 2021 r. o godz. 15:15, w trybie zdalnym w aplikacji MS Teams.

Promotor rozprawy:  

  • prof. dr hab. Artur Kuś

Recenzenci:

  • dr hab. Robert Suwaj prof. PW
  • ks. dr hab. Tomasz Barankiewicz prof. KUL
  • prof. dr hab. Stanisław Hoc

Praca doktorska wyłożona jest do wglądu w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie, ul. Świeradowska 43, sektor F, pokój 361. Recenzje dostępne są pod adresem: https://bip.lazarski.pl/postepowania-awansowe/doktoraty/

Poniżej link do spotkania;

https://bit.ly/3qiNSdx

Dostęp dla osób spoza Uczelni wymaga zgłoszenia chęci udziału do 2 dni przed terminem, na adres mailowy; d.kacprzak@lazarski.edu.pl

 

Pani Magdalena Kuszmider uzyskała podwójny dyplom magistra: z administracji publicznej oraz z prawa.

Praca magisterska Uniwersytet Łódzki, kierunek administracja publiczna – prawo autorskie w kontekście międzynarodowego prawa karnego.

Praca magisterska Uczelnia Łazarskiego, kierunek prawo - Odpowiedzialność w międzynarodowym prawie ochrony środowiska.

Publikacja nt. szkody transgranicznej w międzynarodowym prawie ochrony środowiska o raz współautorka publikacji: dostęp do informacji publicznej w pracy urzędnika.

Konferencje naukowe: Prawo do informacji osób starszych w kontekście realizacji podstawowych praw człowieka - 2018 – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Naukowej w Krakowie.

Funkcjonalność prawa w samorządzie – 2018 – współorganizator Uczelnia Łazarskiego.

Doświadczenie zawodowe: współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie informacji publicznej, ochrony danych osobowych,  współpraca z kancelariami Radców Prawnych w Warszawie, Wrocławie i Łodzi, była wykładowcą w WSHE i WSI w Łodzi , udział w konferencjach i spotkaniach z samorządami.

Zainteresowania naukowe: dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych

 

Zainteresowania pozanaukowe: muzyka (obecnie realizacja marzenia – nauka gry na pianinie), hobbistycznie pisze scenariusze filmów promocyjnych, dokumentalnych, kiedyś  współpraca z Międzynarodowym Festiwalem Sztuki Operatorskiej CAMERIMAGE, autorka projektu ogólnopolskiego projektu moda inspirowana filmem.