Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UKSW – dr Ernest Bodura

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz zarządzeniem nr 34/2020 Rektora UKSW w sprawie określenia warunków zdalnego procedowania organów kolegialnych i komisji powołanych w postepowaniu o nadanie stopni naukowych oraz tytułu w Uniwersytecie uprzejmie informujemy, że w dniu:

30.06.2020 r. o godz. 13.00

odbędzie się:

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

P. dr. Ernesta Cezarego Bodury, pt. Dorobek Udaryka Heyzmanna (1835-1918) jako kanonisty.

Promotor:

  • ks. dr hab. Janusz Gręźlikowski, prof. UKSW

Recenzenci:

  • ks. dr hab. Krzysztof Burczak, prof. KUL
  • ks. dr hab. Kazimierz Dullak, prof. US

Rozprawa doktorska jest dostępna do wglądu w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej WPK.

Obrona odbedzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych pod adresem podanym na stronie internetowej Wydziału Prawa Kanonicznego.