Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UŁ – mgr Agnieszka Jabłonowska

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), uprzejmie informujemy, że w dniu 21.12.2020 r. o godz. 10.00 rozpocznie się:

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr Agnieszki Jabłonowskiej

na temat: „Consumer protection and the platform-driven transformation of the travel sector: a way forward for European Union law”.

Promotor:

  • dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ

Recenzenci:

  • dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski,
  • dr hab. Piotr Tereszkiewicz, prof. UJ - Uniwersytet Jagielloński.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia RODO podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektroniczej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony.

W razie przesłania jedynie skanu lub niekompletnego oświadczenia, nie wzywa się zainteresowanego do jego uzupełnienia. Na skutek niekompletnego oświadczenia publiczność nie zostanie dopuszczona do obrony.