Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UŁ – mgr Aleksandra Drożdż

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), uprzejmie informujemy, że w dniu 30.06.2020 r. o godz. 10.30 rozpocznie się:

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Panie mgr Aleksandry Drożdż

na temat: „Protection of natural persons with regard to automated individual decision-making in the General Data Protection Regulation”.

Promotor:

  • dr hab. Joanna Połatyńska, prof. UŁ

Recenzenci:

  • dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr
  • dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32.
Praca w wersji elektronicznej jest udostepniona na jednym stanowisku komputerowym.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia RODO podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektroniczej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczecie obrony.