Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UŁ – mgr Justyna Sadowska

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), uprzejmie informujemy, że w dniu 24.07.2020 r. o godz. 10.00 rozpocznie się:

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Justyny Sadowskiej

na temat: „Posępowanie cywilne w sprawach z zakresu transplantacji”.

Promotor:

  • dr hab. Ireneusz Kunicki, prof. UŁ

Recenzenci:

  • dr hab. Agnieszka Górska-Błaszczykowska, prof. O.P. Jindal University (Indie)
  • dr hab. Joanna Mucha, prof. UAM - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia RODO podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektroniczej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony (dopisać jak zostanie udostępniony link).