Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UŁ – mgr Tomasz Furman

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), uprzejmie informujemy, że w dniu 13.11.2020 r. o godz. 10.15 rozpocznie się:

Zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr Tomasza Furmanka

na temat: „Dopuszczenie dowodu uzupełniającego z dokumentu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi”.

Promotor:

  • prof. dr hab. Jan Paweł Tarno

Recenzenci:

  • dr hab. Stanisław Nitecki, prof. UO - Uniwersytet Opolski,
  • dr hab. Czesław Martysz, prof. UŚ - Uniwersytet Śląski.

Pracę wyłożono do wglądu w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone zostało na stronie:
https://www.wpia.uni.lodz.pl/doktorant/przewody-doktorskie

Transmisja publicznej obrony odbędzie się przy użyciu narzędzia Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniony po złożeniu oświadczenia RODO podpisanego tradycyjnie (złożonego w wersji papierowej) lub podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym (złożonego w formie elektroniczej na adres email pd@wpia.uni.lodz.pl) na minimum 2 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony. Link do spotkania w Microsoft Teams zostanie przesłany na adres email nie wcześniej niż dzień przed obroną.