Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Gdański – mgr Szymon Kosatka

Zgodnie z § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2004 r. (Dz. U nr 15, poz. 128) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich i habilitacyjnych oraz w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego,  w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego

uprzejmie informuje, że publiczna obrona:

mgr Szymona Kosatki

na temat: Zwalczanie przestępczości przeciwko interesom fiskalnym Skarbu Państwa. Perspektywa organizacyjna, dogmatyczna i etyczno – prawna.

została zaplanowana na dzień 2 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w trybie wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy MS Teams

Promotor pracy:

  • dr hab. Sebastian Sykuna, prof. UG

Recenzenci:

  • dr hab. Bartosz Wojciechowski, prof. UŁ
  • dr hab. Kamil Frąckowiak

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: marta.walentyn@prawo.ug.edu.pl do dnia 29 czerwca 2020 r.

W dniu obrony zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym zaproszenie umożliwiające uczestnictwo.

Z rozprawą doktorską można zapoznać się na stronie:
https://www.bg.ug.edu.pl/nauka/bibliografia-publikacji-ug/rozprawy-doktorskie-ug

Praca doktorska została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk ul. jana Bażyńskiego 6.

Streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pod adresem:
https://prawo.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_1