Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – mgr Jan Stranz

Działając w myśl § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.2018.261), w związku art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3.07.2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018. poz. 1669) oraz zarządzeniem nr 444/2019/2020 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania posiedzeń z wykorzystaniem technologii informatycznych uprzejmie informuję, że w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Jana Stranza

pt. „Ochrona udziałowców mniejszościowych przed negatywnymi skutkami umów między spółką kapitałową a podmiotami powiązanymi”

Promotor:
dr hab. Tomasz Sójka, prof. UAM

Recenzenci:
dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
dr. hab. Piotr Marcin Wiórek, prof. UWr

Rozprawa doktorska jest dostępna do wglądu w wersji elektronicznej w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poznań, ul. Ratajczaka 38/40) oraz w Bibliotece WPiA (Poznań, ul. Św. Marcin 90, sala 015).

Obrona odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 8 maja 2020 r. do godz. 12.00 wysłać informację o chęci udziału na adres: marzena.osiurak@amu.edu.pl