Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Jagielloński – mgr Krzysztof Tapka

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

Rada Dyscypliny Nauki prawne
Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 25 maja 2020 r. o godz. 10.00 rozpocznie się zdalana obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Krzysztofa Tapka

p.t.: „Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI) jako nowe instytucje wspólnego inwestowania. Ryzyka związane z ASI i sposoby ich minimalizowania w świetle prawa unijnego i polskiego

Promotor pracy:
dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Recenzenci:
dr hab. Andrzej Janiak, prof. UAM
dr. hab. Janusz Molis (AGH)

  • rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22;
  • streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej WPiA UJ.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się na kanale YouTube Wydziału Prawa i Administracji UJ.