Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Jagielloński – mgr Paweł Malec-Lewandowski

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 1018, poz. 1669)

Rada Dyscypliny Nauki prawne
Uniwersytetu Jagiellońskiego

uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2020 r. o godz. 9.00 rozpocznie się zdalna publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Pawła Malca-Lewandowskiego

p.t.: „Prawna regulacja Straży Marszałkowskiej oraz zadań i kompetencji porządkowych organów Sejmu i Senatu

Promotor pracy:
dr hab. Andrzej Kulig, prof. UJ

Recenzenci:
prof. dr hab. Marian Grzybowski
dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

  • rozprawa doktorska została wyłożona do wglądu w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, al. Mickiewicza 22;
  • streszczenia rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zostały zamieszczone na stronie internetowej WPiA UJ.

Transmisja publicznej obrony odbędzie się na kanale YouTube Wydziału Prawa i Administracji UJ.