Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Wrocławski – mgr Kacper Wosiak

Zgodnie w myśl § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., 261), w związku art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse zawiadamia , że w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kacpra Wosiaka na podstawie pracy p.t.: „Legitymacja uprawnionego z akcji”

Promotor:

  • dr hab. Marek Leśniak, Uniwersytet Wrocławski

Rezenenci:

  • prof. dr hab. Wojciech Popiołek, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • prof. dr hab. Andrzej Szumański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rozprawa doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, budynek „D” przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu na 10 dni przed publiczną obroną.

Recenzje rozprawy doktorskiej oraz streszczenie rozprawy zamieszczone sa na stronie:
www.wpae.uni.wroc.pl

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 10.06.2020 r. do godz. 12:00 wysłać informację o chęci udziału na adres: 
karol.greinert@uwr.edu.pl