Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie Uniwersytet Wrocławski – mgr Sabina Pochopień

Zgodnie w myśl § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) Przewodniczący Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse zawiadamia , że w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Sabiny Pochopień na podstawie pracy p.t.: „Pracownicze czyny nieuczciwej konkurencji”

Promotor:

  • prof. dr hab. Tadeusz Kuczyński, Uniwersytet Wrocławski

Promotor pomocniczy:

  • dr Tomasz Bakalarz, Uniwersytet Wrocławski

Rezenenci:

  • dr hab. Teresa Wyka, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
  • dr hab. Bolesław Ćwiertniak, prof. Wyższej Szkoły „Humanitas“ w Sosnowcu

Rozprawa doktorska wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, budynek „D” przy ul. Uniwersyteckiej 7/10 we Wrocławiu na 10 dni przed publiczną obroną.

Recenzje rozprawy doktorskiej oraz streszczenie rozprawy zamieszczone sa na stronie:
www.wpae.uni.wroc.pl

Obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się z wykorzystaniem technologii informatycznych w aplikacji MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej obronie powinny do dnia 29.06.2020 r. do godz. 12:00 wysłać informację o chęci udziału na adres: 
karol.greinert@uwr.edu.pl

Transmisja publicznej obrony odbędzie się na kanale YouTube Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
https://www.youtube.com/channel/UCwaLlP2DA6DnNA72sSwPaRA?view_as=subscriber