Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie UWM – mgr Marcin Piotrowski

Zgodnie z § 7 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r., poz. 261) oraz w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669)

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

uprzejmie informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 r. o godz. 11.15 w formie on-line poprzez platformę Google Meet:

https://meet.google.com/dhh-mqjy-qqu

publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Marcina Piotrowskiego

na temat: „Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym”

Promotor:

  • dr hab. Radosław Krajewski

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Bogusław Sygit
  • dr hab. Jacek Potulski

Praca do wglądu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 12 B oraz w sekretariacie Przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej nauki prawne w godz. 8.00-14.00, pok. 312, ul. K. Obitza 1.

Streszczenie i recenzje dostępne są na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie: 
https://wpia.uwm.edu.pl/wydzial/postepowania-awansowe/otwarte-przewody-doktorskie/marcin-piotrowski