Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie w Akademii Koźmińskiego – mgr Paweł Ochrymiuk

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U z 2018 r., poz. 261) oraz zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2018 r., poz. 1669)

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne 
Akademii Leona Koźmińskiego

uprzejmie zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dyscyplinie nauki prawne:

mgra Pawła Ochrymiuka

Obrona odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Temat rozprawy: Odpowiedzialność przebijająca w spółkach kapitałowych”

Promotor pracy:
prof. dr hab. Józef Okolski z Akademii Leona Koźmińskiego

Promotor pomocniczy:
dr Rafał Żebrowski z Akademii Leona Koźmińskiego

Recenzenci:
dr hab. Łukasz Gasiński z Uniwersytetu Warszawskiego
prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dostęp na zdalną publiczną obronę rozprawy doktorskiej przy użyciu aplikacji MS Teams pod poniższym linkiem: http://x.alk.edu.pl/uN_fur6SWa_obrona_rozprawy_doktorskiej

Streszczenie pracy oraz recenzje zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej Akademii Leona Koźmińskiego: https://www.kozminski.edu.pl/pl/bip/publiczne-obrony-rozpraw-doktorskich/
Rozprawa doktorska znajduje się do wglądu w bibliotece Akademii Leona Koźmińskiego.