Recenzje prac doktorskich

Paweł Jabłonowski

Postępowanie przygotowawcze w postępowaniu karnym skarbowym

Andrzej Czerniak

Instytucje prawne służące agregowaniu zamówień w polskim systemie prawa zamówień publicznych

Agnieszka Woźniak

"Redukcja odpowiedzialności w ramach zwyczajnego wymiaru kary w polskim prawie karnym "

Stanisław Paruch

"Efektywność systemów ochrony praw człowieka Rady Europy i Unii Europejskiej"

Izabela Pączek

"Konsensualizm w polskim procesie karnym"

Remigiusz Wrzosek

Degresja karania w polskim prawie karnym skarbowym

Karolina Młynarczyk- Puławska

"Ryzyko sportowe jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu w polskim prawie karnym "

Marek Tomczyk

Koncepcje usytuowania Prokuratury Europejskiej w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej

Edyta Wasilewska

"Kryteria ustalania zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę na rzecz pacjenta "

Klaudia Gawlik-Bugańska

Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy jako elastyczna forma zatrudnienia

Rafał Kubik

Ochrona praw uchodźców w Rzeczypospolitej Polskiej

Alessandro Tedesco

La contumacia nelle procedure civili e penali extra ordinem

Agnieszka Olkowicz

Ochrona wierzycieli transgrnicznie łączących się spółek w prawie Unii Europejskiej i Polski

Krystyna Kołodko

"Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w systemie kreowania i upowszechniania standardów prawnych"

Mateusz Dróżdż

''Zawarcie umowy w drodze oferty na podstawie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży''

Artur Kaznowski

"Instytucja przeszukania w procesie karnym a prawo do prywatności"

Łukasz Kasprowicz

"Rynek pracy w Polsce. Zagadnienia prawne"

Grzegorz Kwiecień

''Model postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym"

Adam Wróbel

''Przestępstwo niedopełnienia obowiązku z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 222 k.k.)"

Kamila Kocańda

''Należyta staraność lekarza a kontraktowanie świadczeń zdrowotnych"

Paweł Blajer

''Nabycie przedsiębiorstwa będącego przedmiotem zapisu windykacyjnego - aspekty materialno i proceduralno -prawne"

Agnieszka Fiutak

''Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta"

Igor Baranowski

''Przepadek świadczenia niegodziwego"

Jacek Dąbrowski

''Odpowiedzialność za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym w polskim prawie wykroczeń"

Zuzanna Łaganowska

''Dostęp telekomunikacyjny"

Sławomir Kudrelek

''Umorzenie rejestrowe dochodzenia w polskiej procedurze karnej''

Tomasz Braun

''Normy compliance na przykładzie bankowości. Studium teoretycznoprawne''