Wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

 1. file:139099Czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora prowadzonym w trybie eksternistycznym regulują przepisy:
 2. Osoba ubiegająca się o stopień doktora w trybie eksternistycznym, która nie ukończyła kursu – Seminarium Doktoranckie Nauk Prawnych, o jakim mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia Rektora nr 11/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r., składa w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji wniosek wraz z załącznikami o weryfikację osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (§ 21 Uchwały):

  Zarządzenia Rektora 11/2021r. w sprawie Regulaminu Seminarium doktoranckiego
 3. Osoba ubiegająca się o stopień doktora, która ukończyła Seminarium Doktoranckie lub uzyskała pozytywny wynik weryfikacji 8 PRK przed wszczęciem postępowania składa wniosek o wyznaczenie promotora lub promotorów wraz z proponowanym tytułem rozprawy:
  • Do wniosku dołącza się opinię potencjalnego promotora o działalności naukowej kandydata oraz o potencjale naukowym rozprawy, wraz z deklaracją gotowości podjęcia obowiązków promotora
 4. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna się na wniosek osoby spełniającej wymagania określone w art. 186 ust. 1 pkt 1-3 albo ust. 2 ustawy. Osoba ubiegająca się o uzyskanie stopnia doktora chcąca wszcząć postępowanie składa w Biurze Dziekana Wydziału Prawa i Administracji następujące dokumenty:
  1. wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora z tytułem rozprawy;
  2. opinię promotora dotyczącą rozprawy;
  3. rozprawę doktorską[1] z dołączonym streszczeniem w języku angielskim, a w przypadku rozprawy napisanej w języku obcym ze streszczeniem w języku polskim i angielskim – link do pobrania wzoru strony tytułowej [doc]
  4. autoreferat zawierający: tytuł pracy doktorskiej i jego uzasadnienie; cel pracy i tezę ze wskazaniem elementów nowatorskich (oryginalne rozwiązanie problemu naukowego); przedstawienie dotychczasowego stanu badań, źródeł, orzecznictwa, literatury (zestawienie bibliograficzne); metody badawcze; przewidywane efekty badawcze i ich zastosowanie; przedstawienie struktury (planu) pracy)
  5. dokument potwierdzający opublikowanie:
   • artykułu naukowego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie są ujęte w wykazie  z zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy (art. 186 ust 1 pkt 3 lit a ustawy;) lub
   • monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy albo rozdziału w takiej monografii (art. 186 ust 1 pkt 3 lit a ustawy;);
  6. wykaz prac naukowych i publikacji, wraz z kserokopią wybranych ważniejszych pozycji spełniających wymogi ustawy;
  7. dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora
  8. certyfikat uzyskania biegłości językowej na poziomie co najmniej B2 lub podanie o egzamin;
  9. certyfikat uzyskania biegłości językowej na poziomie co najmniej B2 (art. 186 ust. 1 pkt 2 ustawy; § 21 c uchwały);
  10. CV
  11. wypełnioną „Kartę kandydata” ubiegającego się o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora na Wydziale Prawa i Administracji – link do pobrania karty [doc]
  12. informację o przebiegu przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie nadania stopnia doktora, jeżeli uprzednio kandydat ubiegał się o nadanie stopnia doktora (także w przypadku gdy inna jednostka naukowa rozpatrywała wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego lub postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora.
 5. W pozostałym zakresie dla kandydatów wszczynających przewód doktorski po 30 września 2019 roku stosuje się regulacje wynikające z Uchwały Senatu 39/2020). W sprawach nieuregulowanych w uchwale decyzje podejmuje Dziekan Wydziału, mając na względzie postanowienie aktów prawnych wymienionych w pkt. I.
 6. Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora jest płatne na zasadach określonych przez Prezydenta Uczelni Łazarskiego (Zarządzenie Prezydenta 1/2024 z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wysokości opłat (…)) Zasady zniżek w opłatach za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora określa Prezydent Uczelni Łazarskiego (Zarządzenie Prezydenta 20/2017 z 1 grudnia 2017 r.)

[1] Rozprawa doktorska prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej (art. 187 ust. 1 ustawy).Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne (art. 187 ust. 2 ustawy).Rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej (art. 187 ust. 3 ustawy).

[2] Zob. rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6–8 Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz.U. z 2018 r., poz. 2218) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym – poziomy 1–8 (Dz.U. z 2016 r., poz. 537).