Seminarium doktoranckie

Seminarium doktoranckie nauk prawnych stwarza warunki do:

  1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
  2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
  3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
  4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
  5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Seminarium doktoranckie trwa 3 lata (6 semestrów).


Rekrutacja na seminarium doktoranckie na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się od czerwca 2021 roku.


Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN, powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych i zostanie zaliczona na poczet czesnego za pierwszy semestr.

Czesne za semestr wynosi 3 500 PLN przy płatności jednorazowej. 

Płatność jednorazową czesnego (pomniejszoną w pierwszym semestrze o kwotę opłaty rekrutacyjnej) uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

 

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat:

Santander Bank Polska S.A.
56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.

Koordynator semiarium i studiów doktoranckich

Dr hab. Aneta Łazarska
Koordynator seminarium doktoranckiego
oraz studiów doktoranckich na Wydziale
Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Dyżury:

  • niedziela zjazdowa 9:30-10:10 (sala 27, sektor D)
  • inne dni po uzgodnieniu mailowym

 

 

Rekrutacja - seminarium doktoranckie

Biuro Rekrutacji
Telefon: +48 22 54 35 501
E-mail: rekrutacja@lazarski.edu.pl
sektor F pokój 63

W związku z zaistniałą sytuacją od dnia 16 marca 2020 (poniedziałek) Biuro Rekrutacji będzie do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00, wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dokumenty rekrutacyjne można wysłać pocztą/kurierem lub pozostawić na terenie kampusu w specjalnej skrzyni w sektorze D.

Godziny otwarcia:

  • poniedziałek 8:00-20:00
  • wtorek - piątek 8:00-18.00
  • sobota 9:00-14:00

 

 

Rekrutacja - wszczynanie przewodów doktorskich

Dorota Kacprzak
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

E-mail: d.kacprzak@lazarski.edu.pl
Telefon: +48 22 54 35 309


Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie od dnia 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

Nowy Regulamin dotyczący trybu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora będzie obowiązywał od 01.10.2019 r.