Seminarium doktoranckie

Seminarium doktoranckie

kurs dla osób, które zamierzają przygotować rozprawę doktorską, a także zdobyć wiedzę o redagowaniu i wymaganiach technicznych tekstów naukowych i zasadach upubliczniania wyników badań naukowych oraz wiedzę z zakresu dydaktyki szkoły wyższej, nowoczesnych i interdyscyplinarnych metod nauczania oraz metodyki nauczania przedmiotów prawniczych.

Seminarium doktoranckie nauk prawnych stwarza warunki do:

  1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
  2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
  3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
  4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
  5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Seminarium doktoranckie trwa 3 lata (6 semestrów).


Rekrutacja na seminarium doktoranckie na rok akademicki 2024/2025 będzie trwała do 15 września 2024 r.

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 PLN. Płatność powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną.

Dane do przelewu znajdują się na Koncie Kandydata po rejestracji online.

 

Czesne za semestr wynosi 4 000 PLN przy płatności jednorazowej (4 100 PLN przy płatności w dwóch ratach po 2 050 PLN każda). 

Płatność za pierwszy semestr seminarium powinna być uiszczona do 05.10.2024, za drugi semestr do 05.03.2025.

Terminy płatności w ratach wskazane są szczegółowo w umowie o odpłatności za seminarium.

Kierownik seminarium i studiów doktoranckich

Dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa

Kierownik seminarium doktoranckiego
oraz studiów doktoranckich na Wydziale
Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Dyżury:

  • niedziela zjazdowa 9:30-10:10 (sala 27, sektor D)
  • inne dni po uzgodnieniu mailowym

 

 

Rekrutacja - seminarium doktoranckie

Biuro Rekrutacji
Telefon: +48 22 54 35 505
E-mail: rekrutacja.seminarium@lazarski.edu.pl
sektor E pokój 39

Biuro Rekrutacji jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.

Dokumenty rekrutacyjne można przynieść osobiście w godzinach pracy biura, wysłać pocztą/kurierem lub pozostawić na terenie kampusu w specjalnej skrzyni w sektorze E przy pokoju nr 39 (24H).

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Wioletta Dzwonkiewicz
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

E-mail: w.dzwonkiewicz@lazarski.edu.pl
Telefon: (+48) 22 54 35 309


Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie od dnia 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

Nowy Regulamin dotyczący trybu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora będzie obowiązywał od 21.12.2020 r.