Seminarium doktoranckie

Seminarium doktoranckie nauk prawnych stwarza warunki do:

  1. prowadzenia samodzielnych badań naukowych, w tym także poza jednostką prowadzącą kształcenie;
  2. współpracy naukowej w zespołach badawczych, w tym również międzynarodowych;
  3. przygotowania przez seminarzystę publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej przyjętej do druku w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym lub w recenzowanym sprawozdaniu z międzynarodowej konferencji naukowej;
  4. przygotowania do egzaminów doktorskich oraz przygotowania rozprawy doktorskiej pod opieką opiekuna naukowego;
  5. uczestniczenia w życiu środowiska naukowego w kraju i za granicą.

Seminarium doktoranckie trwa 3 lata (6 semestrów).


Rekrutacja na seminarium doktoranckie na rok akademicki 2021/2022 trwa do 15 września 2021 roku.

Wysokość opłat

Opłata rekrutacyjna wynosi 200 PLN. Płatność powinna być dokonana przed złożeniem wymaganych dokumentów rekrutacyjnych.

Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną.

 

Czesne za semestr wynosi 3 500 PLN przy płatności jednorazowej (3 600 PLN przy płatności w dwóch ratach po 1 800 PLN każda). 

Płatność za seminarium uiszcza się 14 dni przed rozpoczęciem zajęć w pierwszym i drugim semestrze.

 

Nr konta bankowego, na które należy dokonywać wpłat (opłata rekrutacyjna i czesne):

Santander Bank Polska S.A.
56 1910 1048 2209 0006 3981 0003

W tytule płatności proszę napisać: Seminarium Doktoranckie oraz imię i nazwisko kandydata/uczestnika seminarium.

Kierownik seminarium i studiów doktoranckich

Dr hab. Aneta Łazarska, prof. UŁa

Kierownik seminarium doktoranckiego
oraz studiów doktoranckich na Wydziale
Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

Dyżury:

  • niedziela zjazdowa 9:30-10:10 (sala 27, sektor D)
  • inne dni po uzgodnieniu mailowym

 

 

Rekrutacja - seminarium doktoranckie

Biuro Rekrutacji
Telefon: +48 22 54 35 501
E-mail: rekrutacja.seminarium@lazarski.edu.pl
sektor E pokój 39

Biuro Rekrutacji jest do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00, wyłącznie do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Dokumenty rekrutacyjne można wysłać pocztą/kurierem lub pozostawić na terenie kampusu w specjalnej skrzyni w sektorze E przy pokoju nr 39 (24H).

Istnieje również możliwość umówienia spotkania w Biurze Rekrutacji celem złożenia dokumentów.

Postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego

Dorota Kacprzak
Biuro Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego

E-mail: d.kacprzak@lazarski.edu.pl
Telefon: +48 22 54 35 309


Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w okresie od dnia 01.05.2019 r. do 30.09.2019 r. nie wszczyna się postępowań w sprawie nadania stopnia doktora.

Nowy Regulamin dotyczący trybu postępowania w sprawie o nadanie stopnia doktora będzie obowiązywał od 21.12.2020 r.