Aktualności

Aktualności

Zawiadomienie o publicznej obronie na KUL - mgr Agnieszka Barańska

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U z 2018 r. poz.261) oraz z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Agnieszki Barańskiej
obrona odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 14.00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: „Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów

Promotor:
prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński

Recenzenci:
dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL
prof. dr hab. Mieczysław Goettel

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN
Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych
https://inppan.bip.gov.pl/ogloszenia/